Debatt, skrivelser och samråd

2018-04-11

Landsförbundet Svenska Samer fördömer och tar avstånd från svenska statens agerande idag när de brände ner Anita Grimvalls kåta vid Stenträsket, Västerbotten.

Torvkåtan vid Stenträsket har funnits i Anita Grimvalls släkt sedan slutet av 1800-talet. Släkten har använt kåtan vid fiske vilket även Anita och hennes barn gör idag. Familjen har inte haft renar, men att vara renägare är inget tvång för att vara same. I Norge t.ex. är fiskesamernas fiske en samisk näring av stor betydelse och de har inte renar.

Precis som vilken byggnad som helst måste även en kåta underhållas och renoveras. Genom åren har både teknik och material utvecklats vilket gör att det är stor skillnad på dagens kåtor, och kåtor från 1800-talet. Efter att flera generationer underhållit och reparerat Anitas kåta på traditionellt sätt, beslutade Anita att istället bygga en liten träkåta som hon klädde med torv. Kåtan byggdes på samma plats och användes på samma sätt som tidigare generationer använt den. Länsstyrelsen i Västerbotten menar att kåtan är en nybyggnation medan Anita hävdar att det är en renovering. En liknelse skulle kunna vara att en husägare renoverar sitt hus, byter ut regelverk eller klär om huset med annat material än ursprunget – Är det då en nybyggnation?!?

Landsförbundet Svenska Samer anser att Länsstyrelsen i Västerbotten och svenska staten än en gång visar sitt maktmissbruk mot det samiska folket. Genom fortsatta koloniala övergrepp mot Sveriges urfolk Samerna, visar man tydligt att förföljelsen och rasismen fortsätter. Sverige säger sig vara ett land som förespråkar mänskliga rättigheter och alla människors lika värde. Men när det kommer till beslut så väljer staten ändock att både kränka såväl enskilda individer som ett helt folk.

I Sverige finns samer med renar och samer utan renar. Det bor samer i Sápmi, men också i resten av vårt avlånga land. Landsförbundet Svenska Samers mål är att förena det samiska folket och att arbeta för att alla samer har ett lika värde. Detta är någonting som vi anser svenska staten motarbetar. Och det blir tydligt när man från statens sida fortsätter att göra skillnad på samer och samer vilket dagens agerande tydligt visar. Det är oacceptabelt att staten fortsätter bränna ner samiska byggnader och osynliggöra samiska kulturminnens värde.

Landspartiet Svenska Samer kräver att svenska staten med omedelbar verkan börjar följa FN:s konventioner och de nationella åtaganden som Sverige har gentemot urfolket samerna.

Helena Dådring, ordförande

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

2017-01-19

Nordisk samekonvention

Landsförbundet svenska samer (LSS) grundades på 1970-talet och är en samisk riksorganisation som särskilt arbetar för att återta rättigheter, stärka Sametinget, revitalisera samiskan och genom information och kunskap om den egna historien synliggöra samerna som ett folk och urfolk i majoritetssamhället.

LSS vill ha en nordisk samekonvention som skyddar oss samer, vårt folk, vår mark, vår kultur, vår rätt till självbestämmande, våra näringar och våra folkvalda organ. Vi vill se en konvention som enar oss samer över kolonialmakternas gränser och som ger oss ett gemensamt skydd som ett folk oavsett vart vi är bosatta, vilket språk vi talar och hur vi lever och verkar.

Under 30 år har den nordiska samekonventionen processats runt i olika utredningar, analyser och slutligen förhandlingar. Den samiska representationen har varit central under hela denna tid, vi samer har funnits med under var och ett av de steg som tagits fram till idag.

Motståndet mot och rädslan för en nordisk samekonvention har under hela processen grott hos organisationer som har en tydlig agenda att vara emot all förändring och all utveckling för oss samer och våra rättigheter. Protesterna har varit ömsom högljudda, ömsom lågmälda men målet har hela tiden varit att konventionen inte ska bli verklighet.

LSS ser nu med bestörtning att ett flertal riksorganisationer i Sverige, likväl som Samerådet, framför åsikter som innebär att konventionen ska slängas i papperskorgen.

Vi samer är inga vinnare om så sker. Istället spelar vi de samiska rättigheternas största motståndare, LRF, Jägareförbundet och skogsägarorganisationerna rakt i händerna.

Det har tagit 30 år att komma fram till den konventionstext som ligger på bordet. Ingenting talar för att en ny process skulle ta kortare tid. Med dagens bruna vind som blåser över Europa och Norden kan vi istället ställa in oss på en framtid att motståndet mot en nordisk samekonvention och en ratificering av ILO 169 växer sig allt större.

LSS instämmer i att konventionen långt ifrån är perfekt. Vi hade önskat oss skarpare skrivningar om självbestämmande och en högre nivå på skydd av vår mark. Vi hade velat ha en konvention fullständigt i urfolksdeklarationens anda och med ILO 169:s status och skarpa skrivningar.

Nordisk samekonvention är trots detta den enda möjlighet som finns i sikte att äntligen stadfästa rättigheter och statens skyldigheter på en nordisk nivå. Den ger oss samer en tydlig plattform utifrån vilken vi tryggt kan fortsätta arbeta för våra rättigheter. En sådan saknas i svenska Sápmi dag. Nordisk samekonvention kommer samtidigt aldrig att kunna underminera något av de andra konventioner som kolonialstaterna har undertecknad. Den kommer istället att komplettera de åtaganden som staterna redan har via nationell lagstiftning. Vårt skydd blir alltså bara bättre, aldrig sämre! Även för samebyarna. Vi konstaterar också att Nordiska Samekonventionen är ingen deklaration utan det är en konvention, den är till skillnad från en deklaration bindande för de stater som ratificerar den. Den får således en betydligt starkare status än vad urfolksdeklarationen någonsin kan få.

Vi ber Sametingets ledamöter, och den samiska allmänheten, att betänka detta i den fortsatta debatten och processen av den nordiska samekonventionen.

Helena Dådring, ordförande

~ ~  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

2017-01-16

Skrivelse till Kultur-och Demokratiminister Alice Bah Kuhnke

Skrivelse för att påtala uteblivna reformer inom samepolitiken och begäran om svar på vissa frågor.

Inledning
Landsförbundet Svenska Samer (LSS) är en riksorganisation som bildats med anledning av det arbete som pionjärerna Elsa Laula. Torkel Tomasson, Hans-Magnus Nilsson m fl. påbörjade genom att lyfta alla samers rättigheter till land och vatten. Detta för att kunna utöva de traditionella näringarna och utveckla det månghundraåriga samiska kulturarvet. Samarbetet bland samer i det sydliga Saepmie resulterade i bildandet av Lapparnas Centralförbund och de första sameföreningarna i Vilhelmina/Åsele/Tärnaområdet. Elsa Laula flyttade i början av 1900-talet till Norge och organiserade 1917 det första samiska landsmötet som i år firar 100 år.
På detta landsmöte lyftes aktuella frågor upp och dessa är idag lika aktuella; de traditionella näringarnas överlevnad, utbildning och livsrum för att kunna fortsätta att leva och verka i de områden som genom århundraden tillhört samerna.

I över hundra år har kampen pågått. Idag lever vi fortsatt i spåren av statliga ingrepp och med trauman som förs vidare från generation till generation och skapar ohälsa, både fysiskt och psykiskt.
Genom historien har det samiska folket fått utstå upprepade kränkningar genom konfiskering av land, rättigheter, kultur, språk och andlighet samt en omfattande vattenfallsepok, tvångsförflyttningar, gruvetableringar, bränningar av samiska byggnader mm.

I grundlagen fastslås att samerna är ett folk och att alla samer har renskötselrätt. Samtidigt håller staten fast vid en ”gammaldags” lag, rennäringslagen, som särskiljer samer och samer.

Nu, två år in på mandatperioden ser vi fortfarande inget tecken på att regeringen har intentionen att ändra denna lag, så att alla samer får rätt att utöva sina hävdvunna rättigheter.

LSS vill, med bakgrund i detta, ha svar på följande frågor:

Hur avser Du, Alice Bah Kuhnke, och regeringen att stödja Sametinget för ett skyndsamt inrättande och finansiering av en Sanningskommission?

Hur avser Du, Alice Bah Kuhnke, och regeringen arbeta för att vi samer kan sägas vara ett folk med rätt att utöva vår renskötselrätt och arbeta för att samer ska han en reell möjlighet att utöva sina rättigheter och då framförallt renskötseln?

LSS ser fram emot ett skyndsamt och utförligt svar av dessa frågor med en from förhoppning om att regeringen innevarande mandatperiod har större planer för samerna som folk än vad vi hittills har sett genomfört de första två åren

För Landsförbundet Svenska Samer (LSS)

Helena Dådring, Ordförande

~ ~  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

2016-12-01

ANSÖKAN OM MEDLEMSKAP I SAMERÅDET – Sámiráđđi

Härmed ansöker Landsförbundet Svenska Samer (LSS) om medlemskap i Sámiráđđi – Samerådet.

Samernas Samarbetsnämnd, föregångare till LSS, bildades i mitten på 1970-talet. Stadgar antogs den 12 november 1977. Den 17 oktober 1978 besökte styrelsen Utbildningsdepartementet och klargjorde sin ställning som riksorganisation. Anslutna föreningar var Storumangruppen och Kiruna sameregiongrupp. Riksorganisationen bytte namn till Landsförbundet Svenska Samer vid Riksmötet 1980 i Umeå. Stadgarna reviderades den 14 juni 1981.

Idag arbetar LSS med att öka förståelsen och öka kunskapen om samisk kultur, historia och samhälle. Detta arbete görs internt och externt genom bland annat deltagande i olika referensgrupper, debatter, skrivelser, lobbing mm. LSS strävar efter att återställa rättigheter och stärka våra medlemsorganisationer så att jämlikhet och jämställdhet är naturligt.
Alla samer har rätt till sin identitet oavsett de lever i ett samiskt eller svenskt samhälle. Ytterst påverkar vi även Sametinget.

Andra viktiga byggklossar är:
Revitalisering av det samiska språket. Genom ett starkt inflytande från medlemmar, aktivt styrelsearbete och genom att särskilt stärka barns, ungas och äldres livskvalité har LSS som målsättning att det samiska språket i framtiden ska vara ett levande språk.
Stärka samhörigheten samer emellan och verka för att det samiska folket samlas som ett folk. Samerna är ett folk och Sveriges urfolk. Detta måste synliggöras i majoritetssamhället och alla samers ställning måste stärkas och accepteras. Idag lever och verkar samer i hela Sverige och därför är det viktigt att skapa samisk samhörighet både nationellt och internationellt. Bara som ett samlat folk kan vi göra skillnad.

Landsförbundet Svenska Samer känner igen våra egna åtaganden i Sámiráđi njuolggadusat- målsättning §2: ”Samerådets overordnede målsetning er å ivareta samenes interesser som ett folk, styrke samenes samhørighet over landegrensene som ett folk og urfolk, og arbeide for at samene også i framtiden erkjennes som ett folk og urfolk, hvis kulturelle, politiske, økonomiske, sivile, sosiale og åndelige rettigheter skal sikres gjennom hvert enkelt lands lovgivning, avtaler mellom de berørte stater og samenes representative organ, og folkerettslige avtaler for øvrig. Samerådet arbeider også internasjonalt med å fremme og sikre samenes og andre urfolks interesser og rettigheter”

Landsförbundet Svenska Samer accepterar Samerådets stadgar, samepolitiska målsättningar, politiska program och verksamhet. Landsförbundet Svenska Samer stödjer även fler av Samerådets dokument och deklarationer. Några av dessa är dessutom behandlade på LSS Riksmöten.

Vi ser att Landsförbundet Svenska Samer kan komplettera Samerådet och kan bli en förstärkande kraft vid beredning och beslutsfattande vid de ärenden som berör samerna som ett folk i fyra länder.

Landsförbundet Svenska Samer ansöker därför om medlemskap i Sámiráđđi – Samerådet.
Om det är möjligt träffar vi gärna Samerådets arbetsutskotts eller deltar vid Rådsmötet och förtydligar vår ansökan.

Vi är tacksamma om vi kan få bekräftelse på när denna ansökan kommit Samerådets sekretariat till handa och samtidigt få information om den fortsatta processen. Detta för att underlätta vår planering.

Vi går till framtiden i fotspåren av våra förfäder.

Sápmi på svensk sida:

Helena Dådring, ordförande

~ ~  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

LSS-loggaSkrivelse till Sametinget ang. återtagandet av verksamhetsbidrag 2015
2015-03-19

 

Landsförbundet Svenska Samer motsätter sig att beviljat verksamhetsbidrag återgår.
På grund av att Landsförbundet Svenska Samer (LSS) inte inkommit med rekvisition inom fastställt rekvisitionsdatum återgick organisationens verksamhetsbidrag till Sametinget.
Vem har fastställt detta datum?

I Regler och anvisningar för Sametingets kulturnämnds bidragsgivning, 3.3.2 står att beviljat bidrag ska rekvireras inom en månad.
Enligt Sametingets handläggare är det datum när meddelandet är expedierat och en månad framåt som gäller.
LSS anser att det är det datum då den sökande fått meddelandet om beviljar verksamhetsbidrag som ska gälla och en månad framåt. LSS fick meddelandet 150210.

Kap. 3.3.2 Meddelanden om beslut tillsänds alla sökande. Sökande som beviljats bidrag ska inom en månad från dag för meddelande om beslut rekvirera detta på särskild blankett. Bidrag som inte rekvirerats i föreskriven ordning förfaller.
Ovan text refererar Sametingets handläggare till vad gäller återtagandet av beviljat verksamhetsbidrag.

Efter att jag varit i kontakt med både svenskalärare och kommunjurister konstaterar jag följande:
1) Gulmarkerat ”meddelande” syftar på gulmarkerat ”Sökande”. Det fram går alltså inte av regeltexten att datum för expedierat meddelande gäller.

2) Under kap. 3.3.3 står följande text: Första rekvisitionen kan göras när sökande fått beslutsmeddelande. I detta stycke framgår det tydligt att det är när sökande fått beslutsmeddelandet som en rekvisition kan göras. Det står ingenting om att det är datum när Sametinget expedierat meddelandet som gäller.

3) Efter telefonsamtal med Marie Louise Allas, kulturavdelningens chef, framkom att det är Sametingets styrelse som beslutat om texten och att det är styrelsens beslut som gäller.
Det stämmer säkert att styrelsen beslutat om Regler och anvisningar för Sametingets kulturnämnds bidragsgivning, men det är tjänstemännen som väljer att tolka texten och att därefter fatta beslut.

4) Att stämpla ett brev med Expedierat 150112 är inget bevis för att brevet skickades detta datum. Att LSS stämplat brevet med Ankom 150210 är inte heller något bevis för att brevet ankom detta datum.

5) För en organisation eller förening är verksamhetsbidraget viktigt och i många fall avgörande för årets verksamhet. Att Sametinget väljer att använda postverket som leverantör kan inte anses som tillförlitligt.
Vi anser att meddelandet ska hanteras som den värdehandling det är och att mottagarkvitto eller liknade ska användas som mottagarbevis. Det är också detta datum som ska gälla för mottagandet om inte avsändaren anger ett sista datum för svar eller datum för sista dag att rekvirera medel.

LSS anser att med ovan nämnda anledningar ändras datum för beslutsmeddelandet för till 150210 och att sista dagen för att rekvirera bidraget således är 150310.

LSS ser nu framemot en brådskande handläggning då organisationens all verksamhet i dagsläget är stoppad.

Dag som ovan
Helena Dådring
Ordf. Landsförbundet Svenska Samer

Tfn: 0709-74 15 12
e-post: helena@haledit.se

~ ~  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

PreLPSS_logotyp_litenssmeddelande från Landspartiet Svenska Samer, Lpss
2014-10-01

 

”Samisk hälsa måste prioriteras”

Under Sametingets plenumsdagar i Luleå har seminarium om samisk hälsa hållits. Landspartiet Svenska Samer vet att behovet av att lyfta denna angelägna fråga är stort.
”Det är dags att samernas hälsoläge tas på allvar. Det handlar om mänskliga rättigheter”, säger Lars-Jonas Johansson, partiledare i Landspartiet Svenska Samer.

När man ser till våra barns, unga och äldres hälsa vet vi att det är många som mår väldigt dåligt ute i våra samhällen. Vi vet om det höga självmordsantalet men även självskadebeteende, missbruk, fysisk-, psykisk ohälsa och skam. Även geografisk flykt. Trauman förs vidare från generation till generation.

I forskning på samisk hälsa-ohälsa har man fokuserat på rennäringen och renskötares situation, vilket naturligtvis är oerhört viktigt. Dock vet vi att det finns ett stort mörkertal vad gäller samisk ohälsa då de flesta samer inte syns i den forskning som bedrivs eller i statistik.

”Detta måste bli ett prioriterat forskningsområde, där det krävs kvalitativ forskning, för att skapa kunskap och förståelse för det samiska folket. Och visa på följderna av den kolonisationspolitik som varit och pågår. Det handlar om våra barns hälsa och framtid”, säger Marie Persson, ledamot i Sametinget för Lpss.

För Landspartiet Svenska Samer
Lars-Jonas Johansson, partiledare och sametingsledamot
Marie Persson, sametingsledamot
Tua Rydberg, sametingsledamot
Erik-Oscar Oscarsson, förste ersättare i Sametinget
Erik Östergren, ersättare i Sametinget

~ ~  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Debattinlägg 2014-06-14
Artikel Uppsala Nya

Landsförbundet Svenska Samer (LSS) välkomnar debattartikeln om ”de glömda svenska barnen” publicerad 14/6 i Uppsala Nya Tidning av ärkebiskopen för Svenska Kyrkan, generalsekreteraren för Rädda Barnen samt flera ungdomsförbund. Det är hög tid att de samiska barnens situation och rättigheter uppmärksammas och försvaras. För de samiska barnen är detta mycket angeläget och brådskande på grund av Sveriges mineralpolitik och den omfattande gruvexploatering som pågår, där samiska rättigheter kränks och ifrågasätts. Detta har bland annat visat sig i processen kring den planerade nickelgruvan i Rönnbäck, där regeringens beslut anmälts till FN.
I artikeln påpekas att i renskötarfamiljer påverkas barnen direkt av den press som renskötseln står under på grund av bland annat gruvexploateringar och rovdjur. Även att ungdomarna ofta får försvara och förklara sin existens som samer. LSS känner sig i det här sammanhanget manad att poängtera att samer är ett folk som systematiskt utsatts för en utdragen diskriminerings- och kategoriseringspolitik. Något som lett till många trauman med fysisk och psykisk ohälsa. Statens minoritetspolitik och särskilt mineralpolitik är dock något som drabbar alla samiska barn och familjer. Faktum är att de flesta av de samiska barnen är idag utestängda från att utöva sin traditionella kultur och sina rättigheter som samer.
Samisk kultur, tro, livsstil och identitet är så starkt sammanflätad med mark, vatten och sedvanor. Ett beroende som gäller oavsett om man lever med rennäring, fiske, jakt, slöjd, berättande eller går i spåren av sina förfäder på annat sätt.
Den samiska rätten till bruk av mark och vatten är mycket stark, vilket även fastslagits av HD. Men med dagens rennäringslag och dess tillämpning är det enbart samebymedlemmar som får utöva sina rättigheter, vilket medför att majoriteten av de samiska barnen inte har möjlighet att utöva sina kulturella rättigheter. Här har Sverige skapat ett system med samer som får utöva sina rättigheter och samer som inte får utöva sina rättigheter. Detta är ett jätteproblem ur ett folkrättsligt perspektiv. För många samer upplevs detta oerhört kränkande och hela livssituationen påverkas. Och de samer som står utanför upplever sig ofta dubbelt osynliggjorda och får ständigt sin identitet ifrågasatt. Här finns troligen ett stort mörkertal vad gäller samisk ohälsa då forskningen hittills fokuserat på renskötande samers (hälso)situation. De trauman samer utsatts för lever kvar och förs tyvärr ofta vidare till kommande generationer. Okunskapen inom det här området är enorm och måste aktualiseras.
Enligt Sveriges grundlag är samer ett folk med internationellt erkända urfolksrättigheter. I FN arbetar alla länder för att ge urfolken tillbaka de rättmätiga rättigheterna till sitt land och sin kultur, något även Sverige borde respektera.
Det är viktigt att alla försök som nu görs för att synliggöra och förbättra de samiska barnens situation är inkluderande och framhäver alla samiska barns situation och inte ytterligare spär på en splittring inom det samiska folket.

Styrelsen för Landsförbundet Svenska Samer
Helena Dådring, ordförande

~ ~  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Skrivelse 2013-11-08

Institutet för språk- och fornminnen
Generaldirektör Ingrid Johansson Lind
Box 135
S-751 04 Uppsala

Landsförbundet Svenska Samer, LSS, motsätter sig flytten av DAUM från Umeå till Stockholm.
Vid LSS styrelsemöte 27 oktober 2013 beslutade en enhällig styrelse att tillskriva Institutet för språk- och fornminnen att LSS motsätter sig flytten av DAUM.

Motivering:
LSS menar att regionens kulturhistoria som finns bevarade på DAUM inte bara berör en snäv krets akademiker och forskare utan faktiskt berör oss alla. Närhet och tillgång till DAUM och dess arkiv är av stor betydelse för de samer, Sveriges urfolk, som lever och verkar i Sápmi. Vid Umeå universitet studerar många det samiska språket och den samiska kulturen. En flytt av arkivet skulle således påverka flera institutioner negativt.

Vi vänder oss emot att man tar bort ett arkiv från en plats där folk kan besöka det. DAUM med dess arkiv i Umeå besöks av folk som framför allt bor och verkar i övre Norrland. Förutom Sveriges urfolk samerna finns det hundratals hembygdsforskare i norra Sverige som besöker det här arkivet.
Vi anser att flytten av arkivet visar på att det inte finns någon förståelse vare sig för forskningen eller för Sveriges urfolks kultur och historia.

Helena Dådring
Ordf. Landsförbundet Svenska Samer

~ ~  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
LSS-logga